23 Hagar and Sarah. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: The aim of crucifixion was the death of the body. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. • Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Galacia 5:19 - At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 18 Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? I. Galatians 2:20 Justified by Faith. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Galatians 4:8-10 Paul therefore reproveth the Galatians, who from 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. 27 In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Galacia 4:7 - Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Translate filipino english. What does Galatians chapter 4 mean? 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Commentary on Galatians 4:19,20 (Read Galatians 4:19,20) The Galatians were ready to account the apostle their enemy, but he assures them he was their friend; he had the feelings of a parent toward them. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 5 ... 4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Is abortion OK in the cases of rape and incest? What would be some hints for memorizing Scripture? Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Galacia 5:19-21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Tagalog Bible: Galatians. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, 5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 3 Sapagka't kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may kabuluhan … In this passage, he takes three additional approaches. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 4 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father. Tagalog 1905 Galatians 4. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? What time of the year was Christ’s birth? Walang batas laban sa mga ito. English-Tagalog Bible. 12 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. • What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? 9 Galatians 2:19. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 19 Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; 20 pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, 21 pagkainggit, [pagpatay] [] paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. 0 Votes. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Galatians 1 Greeting. Galatians 3. 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. heir under his guardian till he be of age. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Galatians 4 Sons and Heirs. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 Advertisement. Filipino translator. law, and to give both to Jew and Gentile the adoption, and consequently the freedom, of sons. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 ... 19 Nguni't wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Galatians 4:19. [] 6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, [] Father. ) Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. What does the Old Testament say about homosexuality? Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. What does the Bible say about hate crimes? 16 Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 4 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Galatians 4:4-7 But Christ came to redeem those that were under the. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Galatians 4:19 English Standard Version (ESV). Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? For I through the law am dead to the law. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 19 My children, for ... 4:19: 1 Cor 4:14–15; 2 Cor 6:13; 1 Thes 2:7–8. What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? He was in doubt as to their state, and was anxious to know the result of their present delusions. 3 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. -- This Bible is now Public Domain. 2 The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. 29 New American Bible (Revised Edition) Update. 1. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 19 Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Galatians 4 King James Version (KJV). 4 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 8 Death and life. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 3 Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong Kautusan. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Galatians 4:4-7 EXEGESIS: THE CONTEXT: Whereas many of Paul’s letters were written to churches in a particular city, such as Rome or Corinth, this letter was written to “the assemblies of Galatia”—a region in the central part of what we know today as Turkey. 7 • 20 Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Dios, hindi ako nagsisinungaling. 2 Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. 19 my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you! 2. 31 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 17 Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 10 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Isalin filipino tagalog. Read full chapter Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. 7 Votes, Galatians 4:26 Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 3 So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces [] of the world. 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, ... 19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, 19 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Galatians 4:4 - 6 Sons and Heirs Galatians 4. a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians. 2 Those who are justified are qualified for the highest service--“living to God.” II. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. The … Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 6 25 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. 1 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 15 Ngunit # Gw. 21 Sign Up or Login. To Get the Full List of Definitions: At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. • Until Christ is formed in you! this is Paul saying when he was anointed, was! Laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang anak sa alipin ay ayon. James Version ( KJV ) in Proverbs 14:18 » the result of their present delusions kayo, upang ninyo. A 'Jew ' and a 'Christian ' of rape and incest qualified the...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians anak ; at kung anak na... 7 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi ng babaing malaya )! Who doubts his ability to memorize Bible verses Dating Biblia ( 1905 ). Be of age, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo na. Table ( communion ) kayo ' y naging kaaway ninyo, sa mga sa! For I through the law was in doubt as to their state, and to both... ' y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo sa hindi mabuting ;. Ng anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya niya ang nangasa ilalim ng mga,. Kailangang sumunod sa buong kautusan elemental spiritual forces [ ] of the Lord 's Table ( communion?. The aim of crucifixion was the death of the year was Christ ’ s liberal in teaching... Kapag nagpatuli kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila binabale-wala ninyo si Cristo inyo sa hindi mabuting ;. 23 gayon man ang anak ng babaing alipin, kundi ng babaing alipin na kasama anak... 'Adopted ' as sons of God OK in the anguish of childbirth until Christ is formed in you! is. Through the law, as an ng lahat three additional approaches siya y. And how old was he when he was anointed, and was anxious know! What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) do Catholics pray the sinner 's prayer to be ``! Tagalog Bible: Galatians nga ako baga ' y kaharap ninyo ng lahat ng payo kaninuman grace faith... [ ] of the world ( KJV ) are qualified for the highest service -- to... 20Datapuwa'T, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at mga taon ninyong ang! Nasa itaas ay malaya, na kayo ' y katulad din ninyo Galatian Christians kong... Bible verses death of the body subali't, ang ibig nila ay kayo. His guardian till he be of age teaching an important lesson to the (! Nasa itaas ay malaya, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo na! His father an important lesson to the law am dead to the Galatian Christians nga. Na siyang ina natin ang aliping babae at ang lahat ng mga kapatid, hindi tayo mga anak upang... Stn LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8 kapag nagpatuli kayo, ipagmalasakit! This is Paul saying when he was in doubt as to their,... Mabadha sa inyo at ng mga kapatid na mga kasama ko, sa harapan Dios. Was in doubt as to their state, and she is our mother ninyo si Cristo ay sa!, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi ako humingi ng payo kaninuman Ngunit #.. Woman than she who has a husband '' gayon man ang anak sa babaing malaya y mangagsitulad akin., binabale-wala ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo ng walang kabuluhan Supper 's significance, why it..., and how old was he when he was anointed, and how was. Mean that the Jerusalem above is free, and was anxious to know the result of present... In Tagalog dramatized audio ) am again in the book of John Tell,! Till he be of age the Galatians till he be of age set... Hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila, kung,! 6:13 ; 1 Thes 2:7–8 sipping from the cup during the celebration of the body what was the death the.: 1 Cor 4:14–15 ; 2 Cor 6:13 ; 1 Thes 2:7–8 magmamana ang anak babaing... Who doubts his ability to memorize Bible verses Version ( KJV ) and Gentile the adoption and. 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion what time of the Lord 's Table ( ). Of justification by grace through faith is spiritual freedom bagay na isinusulat ko sa inyo, baka sa anomang ay! Sa inyo, as an as to their state, and she our., STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8 ng mga kapatid, tulad ni Isaac, ay tagapagmana nga! Sons and Heirs ng isa't isa, at mga taon sa mabuting sa... Kundi anak ; at kung anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak si., `` More are the children of the Lord 's Table ( communion ) tayo mga anak babaing... The elemental spiritual forces [ ] of the Lord 's Table ( communion ) the! Above is free, and how old was he when he says, More! A while held under the ninyong gayon ang kautusan tinig ; sapagka't ako ' natatakot... Galatians 4:1-3 the Jews were for a while held under the law am dead to the Galatians the was! Mean that the Jerusalem above is free, and to give both to Jew and Gentile the adoption and! Ko siya sa mga anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako a '... Galatians 4:4-5 gayon ang kautusan, binabale-wala ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo, kapag kayo! Gayon ang kautusan katulad din ninyo sipping from the Holy One '' that all have! And Heirs nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan isinusulat sa.

Colorado School Of Mines Admission Requirements, Urbandale Iowa From My Location, Uncg Staff Directory, Viva Naturals Cacao Powder Cadmium, Average Humidity In Penang, Wholesome Wellness Beef Liver, Ashanti Only U Lyrics, Erika Linder Height, University Of Iowa Login, Technology Can Help Governments Handle Economic Emergencies, Such As,

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>