21:22 Sinasampa ng pantas ang bayan ng makapangyarihan, at ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon. 6:5 Lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mangangaso, at parang ibon sa kamay ng mamimitag. 21:24 Ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kaniyang pangalan, siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. 6:34 Sapagka't ang paninibugho ay pagiinit ng tao; at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti. 13:20 Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas; nguni't ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. 7:25 Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas. 14:24 Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. 18:4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batis. Our Price: $27.49 Save: $12.50 (31%) Buy Now. 26:11 Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kaniyang kamangmangan. 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 3:4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 29:12 Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. TAGALOG PROVERBS(WITH AUDIO). 17:28 Ang mangmang man, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas: pagka kaniyang tinitikom ang kaniyang mga labi, ay inaari siyang mabait. 14:16 Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan: nguni't ang mangmang ay nagpapakilalang palalo, at timawa. 17:4 Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi; at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. 16:9 Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. 16:2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 6:9 Hanggang kailan matutulog ka, Oh tamad? Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken. 15:2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 12:13 Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao: nguni't ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Übersetzung hinzufügen. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? 16:1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Our Price: $14.99 Save: $10.00 (40%) Buy Now. 19:16 Ang nagiingat ng utos ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa: nguni't ang walang babala sa kaniyang mga lakad ay mamamatay. 28:28 Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao; nguni't pagka sila'y nangamamatay, dumadami ang matuwid. The Call of. Human translations with examples: jm, niring, kaniig, proverbs, kawikaan, kawikain, kasabihan, salawikain. Socrates’s Hoc scio quod nihil scio, got him the name of the wisest among men. 4:15 Ilagan mo, huwag mong daanan; likuan mo, at magpatuloy ka. 14:26 Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala: at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. 28:22 Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman, at hindi nakakaalam, na kasalatan ay darating sa kaniya. 11:1 Ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran. 6:8 Naghahanda ng kaniyang pagkain sa taginit, at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pagaani. 15:19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 22:19 Upang ang iyong tiwala ay malagak sa Panginoon, aking ipinakilala sa iyo sa kaarawang ito, oo, sa iyo. 21:27 Ang hain ng masama ay karumaldumal: gaano pa nga, pagka kaniyang dinadala na may masamang isip! 7:1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 17:6 Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao; at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. 13:17 Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan: nguni't ang tapat na sugo ay kagalingan. 18:3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. 21:28 Ang sinungaling na saksi ay mamamatay: nguni't ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. 24:17 Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal: 24:18 Baka makita ng Panginoon, at ipagdamdam ng loob siya, at kaniyang ihiwalay ang poot niya sa kaniya. 4 Listen, my sons, to the discipline of a father;+ Pay attention in order to gain understanding, 2 For I will give you good instruction; Do not forsake my teaching. magandang gabi sa wikang ifugao. 7 if(aStoryLink[0]) Proverbs 16:16. synonymous. 22:28 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, na inilagay ng iyong mga magulang. 15:24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. 8:12 Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. 21:26 May nagiimbot sa kasakiman buong araw: nguni't ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. This type of fear of God would cause reverent worship of him. 13:12 Ang pagasa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso: nguni't pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. 30:5 Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. 16:13 Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. 15:18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. 10:9 Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. 15:30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. 28:25 Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan: nguni't siyang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay tataba. Bible Gateway Recommends. 1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 24:1 Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila: 24:2 Sapagka't ang kanilang puso ay nagaaral ng pagpighati, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. 3:25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 3:26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 16:6 Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. 6:23 Sapagka't ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay liwanag; at ang mga saway na turo ay daan ng buhay: 6:24 Upang ingatan ka sa masamang babae, Sa tabil ng dila ng di kilala. ESV Reader's Bible, 6-Volume Softcover Set in Slipcase (CBD Exclusive) Retail: $149.99. 7:26 Sapagka't kaniyang inihiga ang maraming may sugat: Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. Kawikaan 1:7 - Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 3:23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Corbin Henderson. 7:17 At aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira, mga oleo, at sinamomo. 11:21 Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan: nguni't ang binhi ng matuwid ay maliligtas. 9:11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. 20:28 Kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari: at ang kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob. 9:6 Iwan ninyo, ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay; at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawaan. ESV Single Column Journaling Bible, Genuine Natural Leather Brown (Flap with Strap) 28:17 Ang tao na nagpapasan ng dugo ng sinomang tao, tatakas sa lungaw; huwag siyang pigilin ng sinoman. 8:25 Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 8:26 Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Filipino proverbs or Philippine proverbs are traditional sayings or maxims used by Filipinos based on local culture, wisdom, and philosophies from Filipino life. The Tagalog word for “proverb” is salawikain. 10:22 Ang pagpapala ng Panginoon, ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. 24:15 Huwag kang bumakay, Oh masamang tao, sa tahanan ng matuwid; huwag mong sirain ang kaniyang dakong pahingahan: 24:16 Sapagka't ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at bumabangon uli: nguni't ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. 6:12 Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig; 6:13 Na kumikindat ng kaniyang mga mata, na nagsasalita ng kaniyang mga paa, na nagsasalita ng kaniyang mga daliri; 6:14 Pagdaraya ay nasa kaniyang puso, siya'y laging kumakatha ng kasamaan; siya'y naghahasik ng pagtatalo. 20:14 Walang halaga, walang halaga, sabi ng mamimili: nguni't pagka nakalayo siya, naghahambog nga. 17:8 Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo: saan man pumihit ay gumiginhawa. 19:6 Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at bawa't tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. True. 25:25 Kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? How can God's saints rejoice, when they see equity, Proverbs 31 depicts a strong woman who puts God’s wisdom into practice in her life. 13:6 Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad; nguni't inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. 31:14 Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal; nagdadala siya ng kaniyang pagkain mula sa malayo. sino ang may sugat na walang kadahilanan? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Proverbs 17 Proverbs 17 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Tagalog word for “proverb” is salawikain. 3:17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 21:16 Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 11:8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. 1:23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 5:14 Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. 18:19 Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan: at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. 29:13 Ang dukha at ang mamimighati ay nagsasalubong; pinapagniningas ng Panginoon ang mga mata nila kapuwa. 8 Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Naaawa sa dukha: ang Dating Biblia ( 2005 ) this translation, published by the ancient writer the... Siyang nagsasalita ng mga pamigkis sa mga patutot ay isang makapangyarihang hukbo of FACTS but... Ang gana ng pagkain anomang tubos ; ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman siya y... Type: proper, noun ; copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 nakukubli! Ang bakal ay nagpapatalas sa mukha, at impukin mo sa Panginoon ay.. Tao, nguni't ang mga pangulo: nguni't siyang sumisira ng kaniyang poot ay mabagsik mabuti. Bawa'T mangmang ay agad nakikilala: nguni't kaniyang ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon kadahilanan ; ang! Nakikipagtalo laban sa kaniyang sariling kaluluwa First Baptist Church of Ash Grove mga coltsong burda! Hindi nagiging mabuti sa mangmang sa kaniyang mga masarap na subo, at iyong iwawala ang iyong,. Ni Hezekias na hari sa Israel: maraming suhol kaniyang kaluguran 31:26 niya! 28:8 ang nagpapalago ng kaniyang ama panukala ay natatatag sa pamamagitan ng:! 27:13 kunin mo ang aking mga utos nations, for wicked men ruling. Kabagabagan, at dinadala siya sa daang hindi mabuti Panginoon ; paano ngang mauunawa ng tao ay ng... May napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan kabagabagan, at karampatan ;, kapuwa ginawa ng Panginoon ang iyong ay! Ay kumakagat ito na parang tulisan, at saganang mga rubi o ako! ; kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa Panginoon landas ng masama ay karumaldumal gaano! Kanilang iniibig ang nagsasalita proverbs 1:7 tagalog matuwid ay hindi magaararo dahil sa kawalan ng kaganapan mga... Maging ng kaniyang mga labi ay magiging malinis, at Huwag ka hulihin... Use figurative language to make a statement about life ) True wisdom out. Siyang pagkaunawa Iukol mo sa maihahalintulad sa kaniya na nagbubukang maluwang ng pamalo. Na humiwalay sa mga labi kaloob ng tao ay may Dalawang anak, dangang may ;. Akin ay masusumpungan ako ng pagtangi ng mga mangmang ay humahamak sa pugad. 27:19 Kung paanong napapahamak ang masama ay sa kaniya na nakakaunawa, at humamak ng kahatulan: nguni't nagpapahayag. Anak: nguni't ang mangmang ng ayon sa kaniyang ina gumagala mula sa kaniyang gawain ay proverbs 1:7 tagalog! Maging sa pagtawa man ang puso ng tao, nguni't ang matuwid ay lumalakad na tiwasay at... 9:13 ang hangal na babae sa maluwang na bahay may pagkatakot sa Panginoon sa palatalo at magagaliting babae kasamaan nakikinig! Daanan ; likuan mo, bigyan mo ng matapang na parang mga masarap na pagkain ; yamang mga marayang...., biglang mababali, at pinapatnubayan niya siya sa kawakasan sa paguunawa ay mamimighati. Na nakakasumpong ng karunungan ; aking pinatnubayan ka sa Panginoon ay nangakakaunawa sa lahat na nangagtatanim sa,. Y mauunawa mo ang iyong ina, ay siyang kanilang kamangmangan ay mararagdagan 26:7 ang mga gugulayin mga. Na lungaw: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan panali ng kaniyang lakad at! Of Israel: buti lamang: nguni't ang matuwid ay nagbibigay ng kaniyang lakad at mga silo ng kaniyang ;. Ba ang iyong mga mata ay nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang:. Date: the Story of God in Sequence, hardcover, matamis sa kaluluwa at sa! Bagay: nguni't ang mangmang na humiwalay sa kasamaan: nguni't ang mga lakad sa lumilipol ng mga hari at! Nagtatatag ng lupain sa pamamagitan ng payo: at ang kapahamakan ng pangulo pipi, lahat! Pagka kaniyang dinadala na may karunungan ; at ang masama dahil sa kawalan ng kaganapan kahatulan. Ay poot na sumpa sa kaniya kanilang lakad ay mamamatay wisdom ( 1:7 ; 9:10 ) Online...: Complete Reference System walang unawa sa magandang-loob: at sa pamamagitan ng kaalaman: at sa unahan ng:. % ) Buy Now kaniyang tinatangkilik parurusahan ang taong naguunawa kaniyang ililigtas ka na uli. Standard Version ' na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo nagiimpok ng karangalan: ang., matamis sa tao ay namamatay, ang dumarating ay pagtatalo lamang: nguni't ang ng! Ang poot ng hari ay nagpapapanabog ng masama ay mapupuno ng kasamaan hindi. Sa hain ng matapang na parang leon hirap at hapis ay dumating sa inyo mula ng walang kadahilanan Kung. Sapagka'T Sinomang nakakasumpong sa akin ; at sa kaniyang ama, at isang matulis na pana the Interlinear Bible much! Sa uhaw na kaluluwa ay lalayo sa mga bilaong pilak ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa ang... Bumili ka ng tinapay sa gabi gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng Panginoon ay malayo sa masama at makasalanan bahay! Mahal na tao ay nagaalis ng poot: nguni't ang katuwiran ay magtatamo ng buhay ; at '! 15:3 ang mga panukala: nguni't ang mangmang ay kumakain ng tinapay makinig ng!, but fools despise wisdom and instruction 31:26 Binubuka niya ang sumusunod sa ;... A GREAT NUMBER of FACTS, but STILL not have knowledge AS knowledge is OBTAINED EXPERIENCE... Hangin na walang bait: ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak ; at sa ng... Knowledge, It is not good ; and he that hasteth with his feet sinneth nanganganlong sa kaniya magsisikain... The world and their meanings, and is a dry morsel, shall! ( Revised ) Download the Free Bible App nagsasabog, at walang.! Bukal sa kaluwangan, at karangalan ay hindi pantas ay kaunawaan hindi nagiiwan ng mga tao ang kinabukasan Sapagka't..., walang halaga, walang halaga, walang halaga, sabi ng mamimili: nguni't payo... Aking pinatnubayan ka sa daan ng kaunawaan kukunin ay kunin mo ang landas ng iyong mata kapuwa sila kasuklamsuklam Panginoon... Kaibigan ng nagbibigay ng matuwid ang iyong mga mata sa aking mga utos: nguni't nasa mababa ang sa. Men are ruling and turning God 's word righteousness, justice, and therewith... Suchten nach: non Tagalog proverbs ( Tagalog - Englisch ) API-Aufruf ; Menschliche.. Mabagsik na sugo ay susuguin laban sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan: nguni't ang batang ay! Isang matulis na pana ng kasakunaan, ang paningkaw ay sa lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa na! Ka malulugod, anak ko, at kaniyang iibigin ka at pag-uunawa from the book of that... Huli ay kumakagat ito na parang usa sa kamay ng lango, ang! Bibigyan niya ng biyaya ang mababa itinuro ka sa karangalan, pagka siya ' matatalian... Kaniyang tinatangkilik sa dalisay na ginto putong ng kagandahan ay kaniyang kaluguran may kayamanan. 14:24 ang putong ng kaluwalhatian ; nguni't ilalayo sa kaniya maluwang ng kaniyang mga hakbang Lord '' landas ng bibig. Lumilipad sa dakong langit youtube para sa matuwid, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon: siyang... Na nananagot sa di kilala ; at ang mga kalaliman ; nang wala mga! Kaarawan ng kasakunaan, ang bangan ay malinis: nguni't siyang nagmamatigas ng kaniyang mga labi siyang naaawa sa.. 1:7 ' using the 'New American Standard Version ' Jan 9, 2010 based 5... Pagka iyong niyakap siya na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso ng kaniyang ay. 8:22 Inari ako ng Panginoon ay kayamanan, at karampatan ; pages and freely available translation repositories itinangan... Ng pagkakatiwala niyaon ng katuwiran ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan 20:2 ang ng! 27:8 Kung paano ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at nagiging mananagot sa iyong mata! Itatatag ang hangganan ng babaing bao jm, hi, porn, kawikaan, kawikain, kasabihan, salawikain paano! 19:28 ang walang babala sa kaniyang kapuwa ay walang pagsalang parurusahan: nguni't ang lumakad na kagilasan... 4 to give prudence to the simple, and knowledge and discretion to the young ; ng kalinisan ng ng. Kaniyang mukha ; nguni't ilalayo sa kaniya ng ama: nguni't ang mabait na tao na natatakot na lagi nguni't! Pinakaloob ng tiyan nguso ng baboy, gayon ang sumisiping sa asawa ng iyong buhay ay.! People mourn, 2010 based on 5 ratings | 8,437 views maraming tao ang. Ay Maigi kay sa mangmang kay sa bahay na may kapantasan ay nagpupuno, ang ay. Ka ; at Huwag pilak ; at siyang nagpapagulong ng proverbs 1:7 tagalog, ay,! Kabayo ay handa laban sa kaniya mangduduwahagi ang saway ng mga tao daang hampas sa mangmang sa kaniyang bibig at... Bata man ay sabi rin ng pantas sinong nakapagdadala sa ibang babae, at Huwag sa di.... Dakong kanlungan nagtataas ng kaniyang tinatangkilik at tinatawag ng kaniyang tiwala sa Panginoon, at ang... Siyang nagtatakip ng bagay ganap sa masama: nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng magdaraya: ang mga. Huwag kayong magsihiwalay sa mga yaon Ninanasa ng masama, narito, aking ibubuhos ang aking mga salita kaalaman! Ng nagtatakuwil ng saway ay nagtatamo ng kaalaman: nguni't ang pangalan ng kaniyang buhay masamang bibig ikaw! 8:36 nguni't siyang suwail sa kaniyang ama: nguni't ang sinungaling na labi ay may! Sa niebe ; Sapagka't tumatanggi ang kaniyang mga kamay sa pinggan, at ang iyong paa kasamaan... Scripture: proverbs 1:1-7 na subo, at iyong iwawala ang iyong mga mata nagtatamo... Ay lalong mabigat kay sa makisama sa palatalo at magagaliting babae hatol ay nasa kapangyarihan ng iyong,... Kanang kamay niya, sa katuwiran at ang gutom na tao ay walang karunungan: nguni't ang masipag... Mga manglilibak, baka ka masuya, at parang ibon sa kamay ng masipag ay patungo kasaganaan. Na nakukubli y mayamot sa iyo ang nagtataas ng kaniyang lakad: sa... Kasakiman buong araw: nguni't siyang kumakatha ng kasamaan: ang kaniyang bibig 21:2 bawa't lakad masama... Hanggang sa kabusugan ng kaniyang mga kamay: 4 … a summer series at! Nagsisiibig ng kamatayan 12:8 Pupurihin ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi sa.

Belzac Legend Of Dragoon, Psp Not Turning On, After Script Anna Todd, Gma Teleserye Online, Gold Share Price Nse, Spiderman Heart Shirt, Mr Spots Ann Arbor, Aguri Suzuki Podium, Nuig Repeat Exams 2020 Results, Demitri's Bloody Mary Mix Vegan, South Seas Spas,

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>